/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » wisdom » Partij Programma

Partij Programma

Hieronder zijn wat ideeën maar zelfs die komen niet overeen met haar uiteindelijke plan:

 • rigoureuze omwenteling.. alles anders!
 • Indy Plan A t/m Z

Politics?

'Politics of Indy': Love & Freedom & Basics & Justice?

Justice shall be done!

Indy Plan B

Economie en werk

 • Lagere inkomstenbelasting
 • minder flex arbeid
 • We moeten nu aan het werk om voor meer mensen zeker werk te maken (minder flex)
 • 'PvdL & B' kiest voor een moderne, ontspannen arbeidsmarkt, waar mannen en vrouwen werk en zorg kunnen combineren; hier gaat iedereen er op vooruit, juist ook de mensen met het minimumloon, zonder de arbeidsmarkt flexibeler te maken.
 • Ook krijgen bij ons vaders en meemoeders gewoon hun volledige salaris doorbetaald bij hun – langere – kraamverlof direct na de geboorte. Zo kunnen ouders het eerste half jaar thuis voor hun baby zorgen.
 • meer bescherming arbeids krachten, ZZP-ers
 • meer bescherming van mensen in situaties met uitkering (WAO WIA WAJONG bijstand etc.)
 • Overheid weer betrouwbare partner voor ZZP
 • Het mag voor je salaris niet uitmaken waar je vandaan komt. Of je man of vrouw bent. Of getrouwd, samenwonend of alleenstaand. Of homo, lesbisch of transgender (een man die als vrouw is geboren of een vrouw die als man is geboren). En we willen een basisinkomen voor iedereen. Hierdoor kunnen mensen ook zinvolle dingen doen voor de samenleving.
 • Radicale sanering overheid

• Mensen rechten

 • in plaats van het extra financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld eerst meer uit aan de gewone Nederlander en de mensen rechten in eigen land.
 • Wet bescherming Nederlandse waarden strenger naleven. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen deze fundamentele waarden te onderschrijven:
 • 1: Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
 • 2: Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
 • 3: Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
 • 4: Alle mensen zijn fundamenteel gelijk waardig*, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
 • 5: De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.
 • Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging.
 • Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van bv. concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van spirituele groeperingen, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting (en de veiligheid) dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.
 • Stevigere sancties bij niet-naleving
 • Legaliseren softdrugs
 • Meer preventie verslavingszorg

• Dieren rechten

 • actievere bescherming dieren rechten
 • strenger aanpakken dierenmishandeling
 • strengere naleving dieren bescherming
 • Dieren moeten zo min mogelijk worden gebruikt voor en door mensen. We moeten dieren beschermen. Zodat ze kunnen leven zoals zij dat willen. Mishandelt of misbruikt iemand dieren? Dan wordt hij of zij hard gestraft. De Partij voor de Dieren wil dierenrechten in de grondwet. Hieronder staan een paar van onze ideeën over rechten van dieren:
 • Stop dierproeven.
 • We willen mishandeling van dieren hard bestraffen. Een dierenbeul krijgt strengere straffen en hogere boetes. En hij of zij mag nooit meer dieren houden. Er moet ook meer dierenpolitie komen. En verwaarloosde of mishandelde dieren worden opgevangen.
 • Er komt betere opvang en hulp voor dieren. De overheid moet meer geld investeren in dierenasielen en dierenambulances
 • Dieren die in het wild leven moeten we beter beschermen. We verbieden daarom jagen als hobby. Het vangen van wilde dieren wordt strenger bestraft. En niemand mag dieren storen als ze kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld tijdens de draagtijd, ruitijd, broedtijd of zoogtijd.

Help. Red de aapjes.. en andere diersoorten!

• Veiligheid & Justitie

 • wat mbt 'de- islamiseren'/ salafisme'?
 • Grens controles verbeterd terug
 • meer bewaking aan grenzen en in binnenland
 • Niet grenzen 100% sluiten maar grenzen stellen
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen? voor gewelds- en zedendelicten? of ander rechtssysteem en systeem opzetten?

                          ?

• Wonen, onderwijs, wetenschap 

De 'Partij voor de Liefde & Basics' wil een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Een samenleving waarin burgers het recht hebben op een betaalbare woning. Op goede zorg en onderwijs. Op wetenschap en cultuur. Hieronder staan een paar van onze ideeën over wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur:

 • Huren fors omlaag
 • AOW-leeftijd op 65 jaar
 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed
 • Kosten Eigen risico zorg geheel afschaffen
 • Directe democratie: burgers krijgen meer macht
 • Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen makkelijker naar een opvang. Huisdieren kunnen mee. Of worden tijdelijk ergens anders opgevangen.
 • Er komt een Nationaal Zorgfonds. Goede zorg wordt hierdoor bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Er komt meer aandacht voor persoonlijke wensen en behoeften van patiënten. En het eigen risico verdwijnt. Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen voor zorg. Het aantal managers in de zorg gaat omlaag. En het aantal verpleegkundigen juist omhoog.
 • Thuis bevallen blijft mogelijk. De overheid moedigt ook het gebruik van borstvoeding aan. Hulp en begeleiding bij het geven van borstvoeding worden betaald uit het basispakket. Net als middelen om zwangerschap te voorkomen.
 • We willen goed en bereikbaar onderwijs voor iedereen. Met lessen over duurzaamheid, voedsel, zelfliefde, natuur, milieu en dierenwelzijn. Er komen lessen over omgaan met internet en andere media. Muzieklessen en lessen over kunst en cultuur. En meer bewegings lessen en schoolzwemmen. We willen veel minder leerlingen in een klas. En scholen die niet steeds groter en groter worden. In schoolkantines zijn alleen 100% gezonde en of biologische maaltijden te koop. En fruit.
 • We willen dat de overheid een gezonde leefstijl aanmoedigt. En het gebruik van ongezond voedsel tegengaat. Zodat we minder vaak ziek worden. In de wet komt te staan hoeveel zout, suiker, e-nummers en chemische toevoegingen, en vet maximaal in voeding mag. Ongezonde voeding wordt duurder. De overheid moet zich ook inzetten voor een gezondere leefomgeving. En reclames voor ongezonde producten voor kinderen jonger dan 12 jaar verbieden.
 • Woningbouwverenigingen moeten kleiner worden. Huurders krijgen er meer inspraak. En de huurprijs van een woning moet afhangen van de kwaliteit van de woning. Woningbouwverenigingen moeten ook meer plekken ontwikkelen met een combinatie van wonen en zorg. En het moet makkelijker worden om een aanleunwoning te maken. Bijvoorbeeld voor jongeren of ouderen. In leegstaande gebouwen komen duurzame studentenkamers. Of ze worden omgebouwd tot bijvoorbeeld woningen.

Onderwijs

 • Steun deze school: 'Indy Essence Healing HeArt & Soul Science Universety'

Zorg

 • Steun de zorg plannen van de TOKO van Indy Kern zodat ook de eigen praktijk kan groeien
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • weg eigen risico
 • betere beter betaalbare zorg en zorg verzekerings pakketten (vb Rotterdam)
 • betere behandeling van bejaarden (niet meer mishandelen van kwetsbare ouderen in verzorgings centra)

foto: zorg in praktijk Indy Kern

Sociale voorzieningen

 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen

 

• Milieu, klimaat en energie

De 'Partij voor de Liefde & Basics' vindt het leefbaar houden van de aarde natuurlijk het meest belangrijk. Wij zijn de enige politieke partij die zich daar enorm fanatiek voor inzet. Wij vinden zuinig omgaan met de aarde van levensbelang. Niet de problemen doorgeven aan de volgende generatie maar nu rigoureuze omwentelingen.

Het kan bijvoorbeeld als we minder voedsel en spullen gebruiken. Intelligenter omgaan met onze aardse goederen en middelen. Fabrieken maken dan minder en vervuilen dan ook minder. Ze stoten dan bijvoorbeeld minder schadelijke gassen uit. Hieronder staan een paar van onze ideeën over het milieu, het klimaat en energie:

 • extra geld dat optimaal wijs besteed wordt mbt milieu klimaat
 • De uitstoot van broeikasgassen moet flink omlaag. Broeikasgassen komen vrij bij het verbranden van bijvoorbeeld olie en steenkool in fabrieken. Door te veel broeikasgassen wordt het steeds warmer op aarde. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen - zoals aardolie en aardgas - moet stoppen. We moeten juist duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld dankzij zonnepanelen op het dak. We willen dat energiebedrijven verplicht meer duurzaam opgewekte stroom leveren.
 • Vanaf 2018 zijn nieuwe gebouwen en woningen energieneutraal. Dat betekent dat ze net zo veel energie opwekken als gebruiken. Nieuwe woonwijken worden gasvrij. En we moeten nieuwe manieren zoeken om ons huis te verwarmen. We willen ook dat er meer zonnepanelen komen. Op gebouwen, langs snelwegen en rondom vliegvelden.
 • We verbieden het gebruik van hele kleine plastic deeltjes in bijvoorbeeld make-up. Zo voorkomen we plastic afval in zeeën. We willen ook minder zwerfafval. Daarom komt er statiegeld op blikjes frisdrank, wegwerpbekers en kleine (plastic) flesjes.
 • kolencentrales zo snel mogelijk sluiten

Gezond Klimaat

 • De Partij voor de Liefde & Basics zegt een schone planeet achter te willen laten aan onze kinderen en volgende generaties.
 • mensen die werken minder te belasten en mensen die slapend rijk worden met aandelen meer belasten: hogere belastingen voor de hoogste inkomens
 • eerlijk delen: inkomen en vermogen eerlijk delen en de groei van topinkomens beperken.
 • Om de overstap naar een schone economie te maken, moeten we nu handelen. In 2015 zijn in Parijs afspraken gemaakt om het klimaatprobleem aan te pakken: we moeten de uitstoot van broeikasgassen beperken.
 • Macht van Multinationals beperken

  Om een tegenmacht te vormen tegen multinationals moeten we in Europa samenwerken. Alleen in Europa kunnen we samenwerken tegen grote bedrijven die belasting ontduiken of vervuilen.

 • PvdL & B is niet voorstander van de 'EU' zoals ie nu is. Dat kan heel anders.
 • Willen de macht van bepaalde multinationals (grote bedrijven die belasting ontduiken of vervuilen) beteugelen dan moeten we samenwerken met andere landen 

Energie

zie boven

• Europa, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen en het leger

 • extra geld voor politie en bescherming
 • geen extra geld ivm wapens, oorlog
 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • stoppen bureaucratisch gedoe binnen EU
 • radicale veranderingen mbt EU

• Landbouw en voedsel

 • Voedsel vormt de basis van ons leven. Het is daarom belangrijk om te weten waar ons voedsel vandaan komt. En hoe het wordt gemaakt. We willen niet dat iemand met ons voedsel knoeit. En dat het wordt verspild. De 'Partij voor de Liefde & Basics' is ook tegen het zo snel mogelijk vetmesten en slachten van dieren in de vee-industrie. En we vinden dat boeren weer een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun producten. Hieronder staan een paar van onze ideeën over landbouw en voedsel:
 • We willen gezond en duurzaam gemaakt voedsel voor iedereen. Meer plantaardige producten in plaats van dierlijke producten. Dat is beter voor dieren. Beter voor het milieu. En beter voor onze gezondheid. We moeten ons inzetten voor het ontwikkelen van plantaardige vervangers voor vlees, zuivel en vis. Vlees eten mag natuurlijk zoveel je wilt.
 • Er komt goede voorlichting over voedsel. Bijvoorbeeld over de houdbaarheid. Hiermee voorkomen we het onnodig weggooien van eten. Op etiketten komt voortaan duidelijke informatie. Bijvoorbeeld over de herkomst, het dierenwelzijn en de milieuvriendelijkheid van een product.
 • We gebruiken minder kunstmest en gif tijdens het verbouwen van groenten. En we verbieden chemische middelen die gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu. Zo herstellen we de vruchtbaarheid van de bodem.
 • Dieren moeten zich natuurlijk kunnen gedragen. Dat betekent dat kippen een stofbad kunnen nemen. Varkens kunnen wroeten. En koeien en geiten de wei in kunnen. Vrije uitloop en schuilplekken zijn belangrijk. En in de stallen moet voldoende ruimte, stro en afleiding zijn.
 • We willen dierziektes voorkomen. Die zijn namelijk gevaarlijk voor mensen en dieren. Daarom moeten er minder dieren in een stal leven. En minder dieren ver vervoerd worden.
 • We verbieden alle manieren om dieren te doden die dierenleed veroorzaken. Geen ritueel slachten van dieren meer zonder verdoving of met wreedheid. We willen ook geen plofdieren; dieren die in korte tijd worden vetgemest en geslacht. Het fokken op snelle groei van dieren moet stoppen. We verbieden veemarkten. En dieren mogen maximaal 2 uur vervoerd worden. Is het 25 graden of warmer? Dan mogen dieren helemaal niet vervoerd worden.
 • We verbieden onnatuurlijke omgaan met dieren: de productie van blank kalfsvlees. Net als het castreren van biggen, het afsnijden van staarten en het onthoornen van koeien en geiten.

?

• Natuur

De natuur is het meest kostbare dat er is. Het is de basis van ons leven. Maar er verdwijnt steeds meer natuur in Nederland. Er is nog maar 15% over van alle planten en dieren die ooit in Nederland leefden. We moeten onze aarde daarom leefbaar houden. Met schone lucht en schoon drinkwater. En een vruchtbare bodem. Een plek waar mensen en dieren goed samenleven. De 'Partij voor de Liefde & Basic' wil zorgen voor de natuur die er nog is. Geen asfalt meer in natuurgebieden. En geen bedrijven of woningen. We moeten voorkomen dat rivieren, sloten en meren vervuilen met gif en meststoffen. En voorkomen dat vissen uitsterven omdat er te veel gevist wordt. We moeten ook de bodem van zeeën beschermen. Bijvoorbeeld door visnetten te verbieden die de zeebodem kapotmaken. Hieronder staan een paar van onze ideeën over de natuur:

 • Steden en dorpen moeten groener. Met meer bomen, struiken en parken. Dat is goed voor de natuur en gezonder voor mensen. Op grond waar geen gebouwen staan, komen parkjes en natuurspeelplaatsen. En bloemenvelden voor bijen en vlinders. We willen alle chemische middelen verbieden die schade veroorzaken aan mensen, dieren en de natuur.
 • De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Maar het wordt bedreigd omdat er te veel in wordt gevist. We stoppen daarom met vissen in de Noordzee. Tenzij dat volgens onpartijdige biologen mag. We stoppen ook met het winnen van gas in de Noordzee. De Noordzee en de Waddenzee worden goed beschermd.

Internet & Privacy

De 'Partij voor de Liefde & Basics' wil een samenleving waarin iedereen zich veilig en vrij voelt. Een samenleving waarin mensen recht hebben op privacy. Privacy die ook actief wordt gewaarborgd en beschermd. No more 'Big Brothers is watching you''. Een samenleving waarin de politie dichter bij de mensen staat. Hieronder staan een paar van onze ideeën over veiligheid, privacy, burgerrechten en bestuur:Investeren in digitale infrastructuur

 • Actief beschermen en waarborgen privacy
 • Er moeten meer wijkagenten en wijkbureaus komen. En wordt iemand aangehouden? Dan wordt bijgehouden waarom dat gebeurt. We vinden dat toezicht met camera’s mag. Maar alleen in gebieden waar het risico op misdrijven hoog is. En pas na toestemming van de rechter. Ook komt er meer dierenpolitie. En speciale officieren voor milieuzaken en het welzijn van dieren.
 • We willen het gebruik van softdrugs toestaan. Net als het telen van softdrugs. Er moet wel goede voorlichting komen over softdrugs.
 • Burgers hebben recht op informatie. Zijn onderzoeken betaald met geld van de overheid? Dan zijn de gegevens uit deze onderzoeken openbaar voor iedereen. Burgers hebben ook het recht om kleine demonstraties te voeren. Die hoeven vooraf niet aangekondigd te worden. Burgers hebben recht op vrij internet. Zonder filters of blokkades. Gegevens van burgers worden niet onnodig opgeslagen. En we stoppen met het gebruik van vingerafdrukken in een paspoort.
 • We willen meer democratie. Burgers moeten bijvoorbeeld hun mening kunnen geven over een belangrijk onderwerp tijdens een referendum, een stemming onder het volk. En buurtverenigingen mogen meebeslissen over wat er gebeurt met leegstaande gebouwen in de buurt.
 • Alle burgers hebben dezelfde rechten. De overheid moet discriminatie tegengaan en hard bestraffen. De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen makkelijk ergens binnen kan komen. Ook mensen met een beperking. Bijvoorbeeld in openbare gebouwen en het openbaar vervoer.

Kunst & Cultuur

 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Meer steunen en financieren Kunst
 • en het kunstzinnige: dans & muziek

Duurzaamheid & Innovatie

 • Inzetten op duurzame groei
 • Stimuleren deel-economie
 • radicale plannen mbt energie brandstoffen milieu ed.

 

Radical

 

Radical changes?

 

?

Radicaal op radicaal geweld? Wat is de beste reactie hierop?

Indy Plan A - Z

volgt

'Work in Progress'

''Vanuit een 5D-perspectief zijn dit (2017) misschien wel de meest memorabele verkiezingen van de eeuw: het jaar waarin Nederland ophield met stemmen vanuit het hoofd. Er werd gestemd vanuit het hart en door sommigen vanuit de onderbuik. Maar men ging stemmen vanuit gevoel. We kijken niet naar het rekensommetje van de verschillende partijen wat het beste is voor het land. We gaan af op wat we voelen. Dat is soms meer, soms minder verheffend, maar mensen gaan tenminste af op wat zij voelen en niet op wat hen wordt voorgespiegeld door het establishment. De prognose is dat met zoveel spreiding over kleinere partijen er nog heel wat water door de Rijn moet voor er een kabinet is. Ik denk dat dat de kwestie vanuit 3D is. Het is niet belangrijk. Wat er in 5D is gebeurd, is veel interessanter.''

Stemmen in 2017: kiezen vanuit 5D hart en onderbuik en niet alleen vanuit het hoofd:

Zb

Er zijn grotere machten in het spel, achter het systeem, die aan de 'touwtjes trekken van de marionetjes'. Velen hebben daar geen weet van. Gaan onwetend zo'n verkiezings strijd in en weten amper waar ze voor kiezen. Indy ambieert niet een politieke carrière binnen dit huidige systeem. Indy heeft niet de wijsheid in pacht of briljante oplossingen, nee dat is wel logisch. Maar ze heeft wel inzichten of adviezen op verzoek en tips ed. De partij die zij is opgestart is niet van deze dimensie. Dus uiteindelijk: Plan Z- b.

Create a Free Website With JouwWeb